W ubiegły piątek odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania funduszy europejskich na lata 2021-2027 w województwie opolskim, organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz urząd marszałkowski. To ważne spotkanie nt. przyszłości naszego regionu. 

Konsultacje odbywają się odrębnie dla każdego regionu  – w piątek przyszedł czas na Opolskie. Naszym celem było pokazanie, jaką mamy w regionie strategię na zarządzanie unijnymi funduszami w nowej perspektywie, co jest dla nas najważniejsze.

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej około 770 mld zł. Z tego około 57 mld euro przypadnie Polsce w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a 66,8 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Zarządzanie przez subregiony

W województwie opolskim już w tej perspektywie przyjęliśmy bardzo dobrze sprawdzającą się strategię zarządzania pieniędzmi przez pięć subregionów – Brzeski, Południowy, Północny, Kędzierzyńsko-Strzelecki i Aglomerację Opolską.  Taki sposób chcemy kontynuować.

Nasze priorytety i kwoty jakie im przypisaliśmy to:

  • Innowacyjne i konkurencyjne Opolskie – 109 mln euro;
  • Zielone Opolskie – 213 mln euro;
  • Lepiej połączone Opolskie – 127 mln euro;
  • Opolskie silne społecznie – 230 mln euro;
  • Opolskie bliżej mieszkańców – 61 mln euro.

 Region liczy na dodatkowe pieniądze

Środki europejskie sprawiły, że PKB województwa opolskiego na przestrzeni lat, w których jesteśmy członkiem UE się poprawił, jednak w skali kraju dynamika PKB Opolszczyzny jest najmniejsza. Dlatego niezbędne są Opolszczyźnie dodatkowe pieniądze, na które mamy pomysły, na co je skutecznie przeznaczyć. Województwo opolskie jest 1 z 5 regionów, które poza środkami RPO nie mają dotychczas przyznanych dodatkowych środków, tj. np. środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz Polski Wschodniej (PW). W przypadku naszego regionu wartość środków UE z RPO w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 776,49 zł, podczas gdy, uwzględniając środki FST oraz PW jedno z województw (Świętokrzyskie) ma 1 235,05 zł na jednego mieszkańca, tzn. o ok. 60 % więcej niż Opolskie.

A na co województwo chciałoby przeznaczyć te dodatkowe pieniądze?

Mamy kilka wytyczonych celów. Po pierwsze to byłoby wsparcie średnich miast, tracących funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Byłyby to partnerskie projekty podnoszące jakość życia, realizowane w sferze  – poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej i społecznej oraz internet. Po drugie byłoby to wzmocnienie stolicy regionu. To także wzmocnienie inicjatyw społecznych – poprzez realizację  Europejskiej Inicjatywy Sołeckiej i Europejskiej Inicjatywy Miejskiej. To wreszcie strategiczne projekty społeczno-gospodarcze na rzecz odbudowy regionu po pandemii COVID-19 .

Jak mówiła minister Jarosińska-Jedynak, konsultacje z marszałkami w sprawie podziału rezerwy rozpoczną się po 22 lutego, a  wiec zapewne już wkrótce dowiemy się, jakie będą ich efekty.

A sama Umowa Partnerstwa powinna trafić do konsultacji z Komisją Europejską na przełomie czerwca i lipca tego roku.